Brief aan leden van de Eerste Kamer

Aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

T.a.v. de voorzitter
mevrouw M. Vos

Geachte mevrouw Vos,

De behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen is in volle gang en wij waarderen het zeer dat uw Commissie dit traject zorgvuldig doorloopt.

Ondergetekende wil u graag als voorzitter informeren over de Claimstichting Pensioen. Onze stichting is opgericht om te kunnen opereren onder de WAMCA en op grond van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek collectieve acties te kunnen voeren. De statuten en governance zijn daarop aangepast.
De stichting komt op voor grote groepen van deelnemers aan pensioenfondsen en is een initiatief van een aantal seniorenverenigingen en verenigingen van gepensioneerden, tezamen circa 250.000 deelnemers vertegenwoordigend. Op dit moment voeren wij gesprekken met diverse organisaties die de mogelijkheden onderzoeken om zich eveneens bij ons aan te sluiten. De stichting bereidt zich voor op een of meerdere juridische procedures tegen de Staat der Nederlanden.

Wij menen er goed aan te doen u tijdig over ons initiatief te informeren, zodat u dit in uw besluitvorming kunt betrekken.

Hoogachtend,
namens Claimstichting Pensioen

Corrie van Brenk